Pravidla soutěže "CanYouMoo?"

§ 1. Obecné informace

 1. Organizátorem soutěže je Q & A Communications Sp. z o.o. se sídlem v Poznani (PSČ 61-823), ul. Piekary 12/6, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Městským soudem POZNAŇ - NOWE MIASTO I WILDA V POZNANI, VIII HOSPODÁŘSKÉ ODDĚLENÍ NÁRODNÍHO SOUDNÍHO REJSTŘÍKU, dále jen "Organizátor".
 2. Tato pravidla (dále jen "pravidla") představují základ Soutěže a upravují podmínky účasti v Soutěži, jakož i definují práva a povinnosti Účastníků a Organizátora soutěže.
 3. Účast v Soutěži znamená přijetí ustanovení Pravidel. Od účastníků soutěže se vyžaduje, aby dodržovali tato pravidla.
 4. Na soutěž se nevztahují ustanovení zákona o hazardních hrách ze dne 19. listopadu 2009 (Sbírka zákona z roku 2018, bod 165, v platném znění).

§ 2. Podmínky účasti na soutěži

 1. Soutěž je určena pro fyzické osoby, které nevykonávají podnikatelskou činnost (dále jen "účastník"). Osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům (osoby ve věku 13-18 let) se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Podmínkou účasti v Soutěži jsou všechna autorská práva k dílu.
 2. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci, členové orgánů a zástupci Organizátora, jakož i osoby spolupracující s Organizátorem. Do soutěže je možné přihlásit se na:
 3. PL: www.mullerpolska.pl
 4. CZ: www.mullermilch.cz
 5. SK: www.mullermilch.sk
 6. HU: www.muller-dairy.com
 7. Účast na soutěži a s tím související poskytování osobních údajů Účastníkem je zcela dobrovolné. Účast je bezplatná.
 8. Soutěž probíhá od 1. října 2021 do 30. listopadu 2021 do 23:59 středoevropského času.
 9. Podmínkou účasti v soutěži je:
  a) Nákup výrobku Müllermilch v propagačním obalu
  b) Nahrání videa s viditelným výrobkem v propagačním obalu včetně bučení.
  c) Nahrání videa do příslušné sekce na webové stránce,
  d) Přečtení obsahu Pravidel a odsouhlasení jeho ustanovení. Všechny výše uvedené podmínky musí Účastník splnit současně.
 10. Soutěžní dílo nesmí obsahovat obsah, který:
  a) Mohl být zveřejněn s úmyslem porušit práva třetích stran,
  b) Může porušovat jakákoli práva třetích stran včetně práv spojených s ochranou autorských práv a souvisejících práv,
  c) Může obsahovat urážlivý obsah, vulgární obsah nebo představovat trestnou hrozbu směřující na jinou osobu,
  d) Může být v rozporu se zájmy organizátora a spoluorganizátora,
  e) Může jinak porušovat ustanovení Pravidel.
 11. Zveřejněním prací (uměleckých děl) v rámci Soutěže (dále jen: "Soutěžní dílo") Účastník prohlašuje, že zveřejněním Soutěžního díla nejsou porušena práva třetích osob a souhlasí se zpracováním osobních údajů Organizátorem pro účely a za podmínek uvedených v Pravidlech.
 12. Organizátor jmenuje soutěžní komisi ze dvou osob (dále jen "Soutěžní komise"). Soutěžní komise hodnotí plnění soutěžních úkolů účastníky Soutěže. Úkoly Soutěžní komise také zahrnují neustálý dohled nad správným průběhem Soutěže a rozhodování o otázkách, v nichž existují pochybnosti týkající se Soutěže, včetně výkladu těchto Pravidel. Každý, kdo předložil soutěžní dílo, má právo odvolat se se žádostí o opětovné posouzení věci, odvolání přezkoumá Soutěžní komise. Rozhodnutí Soutěžní komise jsou konečná.

§ 3. Výsledek soutěže

 1. Soutěžní komise udělí ceny za výkon těch soutěžních prací, které jsou podle názoru komise pro soutěž nejlepší z hlediska: kreativity, estetiky a formy, s hodnocením tvůrčího a uměleckého přístupu k realizaci soutěžního díla. Soutěžní komise posoudí soulad videa s předmětem Soutěže.
 2. Každá Týdenní cena bude obsahovat balíček dárkových předmětů včetně: mikiny, ponožek a reproduktoru JBL v celkové hodnotě 882 CZK.
 3. Každá (měsíční) hlavní cena bude sadou, která obsahuje: Iphone 11 a speciálně navržené pouzdro na telefon v celkové hodnotě 12133 CZK.
 4. Ceny budou udělovány ve dvou etapách: týdenní ceny budou uděleny 17.10.2021(1. a 2. týden); 24.10.2021( 3. týden); 31.10.2021(4. týden); 7.11.2021(5. týden); 14.11.2021(6. týden); 21.11.2021(7. týden); 28.11.2021(8. týden) - Soutěžní komise bude kontaktovat vítěze soutěže a zveřejní informace na webové stránce soutěže. Hlavní ceny budou uděleny: 2.11.2021, 2.12.2021; Soutěžní komise bude kontaktovat vítěze soutěže a do 5 dnů od výběru vítězů a zveřejní informace na webové stránce soutěže.
 5. Podmínkou převzetí Hlavní ceny je poskytnutí Organizátorovi souhas se zpracováním osobních údajů spolu s dalšími údaji v následujícím rozsahu: v předmětu název soutěže, jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, zasláním e-mailu na následující e-mailovou adresu: marta.kraszewska@qacommunications.com, a to do 5 pracovních dnů od vyhlášení výsledků. Pokud je vítěz nezletilý, je povinen zaslat sken prohlášení na adresu: marta.kraszewska@qacommunications.com do 24 hodin od zveřejnění výsledků Soutěže včetně písemného souhlasu zákonného zástupce Vítěze soutěže, který je nezletilý, pro jeho účast v Soutěži. V případě nesplnění těchto podmínek bude vybrán jiný vítěz.
 6. Organizátor se zavazuje zaslat cenu vítězovi do 21 pracovních dnů ode dne obdržení kompletních osobních údajů vítězů, a to prostřednictvím kurýrní společnosti.
 7. Za vyhranou Cenu neexistuje žádný peněžní ekvivalent. Účastník nemůže požádat o výměnu vyhrané ceny za jinou Cenu.
 8. Pokud Vítěz soutěže neposkytne všechny uvedené údaje v uvedeném časovém limitu nebo uvede neúplnou nebo nesprávnou adresu, a v případě nezletilých dodatečně neodešle sken výše uvedeného prohlášení, vítěz soutěže ztrácí nárok na Cenu a Cena bude udělena Účastníku, jehož přihlášku vybere Soutěžní komise. Veškerou odpovědnost za tyto úkony nese vítěz. Soutěžní komise oznámí dokončení výsledků Soutěže způsobem uvedeným v § 3 odst. 5. Pravidel.
 9. Účastník odpovídá za nesprávné nebo neúplné kontaktní údaje poskytnuté organizátorovi nebo za změnu těchto údajů účastníkem způsobem, který znemožňuje vydání ceny. Vrácení řádně adresovaného balíku (podle údajů poskytnutých Účastníkem) má za následek propadnutí Ceny, která prochází k dispozici Organizátora.
 10. Účastník se může vzdát práva na Cenu nesmí však své právo na Cenu převést na třetí osobu ani požádat o výměnu Ceny za peněžní ekvivalent nebo jinou formu kompenzace.

§ 4. Autorské právo

 1. Účastník odesláním své účasti v soutěži potvrzuje, že jím předložené Soutěžní dílo (umělecké dílo) je jeho dílem, ke kterému má plné autorské právo a související práva, a že zaslané dílo je bez právní vady a neporušuje žádná práva třetích osob ani osobní práva třetích stran.
 2. Zveřejněním soutěžního díla v souladu s § 2 odst. 6 Pravidel, Účastník opravňuje Organizátora, aby používal Soutěžní dílo neomezeně časově a územně tím, že ho zveřejní v následujících oblastech použití:

a) záznam jakýmikoli technikami, včetně zejména záznamu vcelku a fragmentů na jakékoliv audiovizuální médium, jako jsou fotosenzitivní, magnetické, celuloidové pásky , digitální média - DVD, CD, CD ROM, VCD, mini disk, disk MP3, fotografický film, analogový disk, optický disk, paměťové moduly a jiná paměťová média,
b) rozmnožování záznamů vcelku nebo fragmentů jakýmikoliv technikami včetně techniky tisku, reprografické, fotocitlivé, magnetické, digitální, optické, počítačové záznamové techniky, na audiovizuálních, vestavěných, počítačových médiích,
c) zavedení do paměti počítače,
d) zavedení do místních počítačových sítí,
e) překlad, vývoj, uspořádání, přizpůsobení, změna rozložení nebo jakékoliv jiné změny v počítačovém záznamu s právem znásobit výsledky těchto změn, při zachování práv osoby, která tyto změny provedla,
f) zavedení do sítě ICT, např. internet, vyhotovování kopií těchto záznamů a jejich šíření v sítích IKT,
g) šíření na webových stránkách organizátora, sociálních sítích organizátora a na profilech organizátora v sociálních sítích,
h) sdílení prostřednictvím mobilní aplikace organizátora.

§ 5. Oprávnění Organizátora

 1. Organizátor má právo vyloučit Účastníka z účasti v Soutěži s okamžitou účinností, jakož i odmítnout udělit Účastníkovi Cenu v případě, že Účastník poskytl nepravdivé nebo neúplné požadované údaje a nezbytné pro udělení Ceny, v případě nedodržení ustanovení Pravidel, a také tehdy, pokud se Organizátor dozví o krocích Účastníka, které jsou v rozporu s ustanoveními Pravidel. 2. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit / ukončit.

§ 6. Reklamace

 1. Účastník může během Soutěže podávat stížnosti.
 2. Stížnosti je třeba podat písemně na adresu sídla organizátora nebo elektronickou formou na následující e-mailovou adresu: marta.kraszewska@qacommunications.com
 3. Ve stížnosti účastník uvede: jméno a příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu a popis důvodu reklamace a nahlášeného nároku. Organizátor přezkoumá stížnost do 14 pracovních dnů od jejího přijetí organizátorem. Odpověď bude odeslána ve formě e-mailu na adresu uvedenou v stížnosti.

§ 7. Zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje účastníků soutěže jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen "GDPR").

 2. Osobní údaje Účastníků zpracovává Organizátor jako Správce, osobní údaje jsou zpracovávány v rámci Soutěže.

 3. Osobní údaje Účastníka budou zpracovány za účelem:
  a) uskutečnění Soutěže, což je také třeba chápat jako přijetí přihlášky do Soutěže, ověření přihlášek, výběr vítězů a předání ceny - na základě souhlasu Účastníka (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR) vyjádřený způsobem uvedeným v § 2 odst. 8 Pravidel,
  b) plnění daňových povinností vyplývajících z udělené ceny - na základě souhlasu Účastníka (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR) vyjádřeného způsobem uvedeným v § 2 odst. 8 Nařízení a implementace povinností vyplývajících z právních předpisů (článek 6 odst. 1 písm. C) GDPR),
  c) zvážení případných stížností - na základě souhlasu Účastníka (článek 6 odst. 1 písm. A) GDPR) vyjádřené způsobem uvedeným v § 2 odst. 8 Pravidel a implementace oprávněného zájmu Organizátora a spoluorganizátorů (článek 6 odst. 1 písm. F) GDPR),

 4. Organizátora soutěže lze kontaktovat prostřednictvím: a) Listu odeslaného na adresu sídla Organizátora, b) E-mailové zprávy odeslané na adresu: marta.kraszewska@qacommunications.com

 5. Souhlas Účastníka se zpracováním osobních údajů za účelem účasti v Soutěži je dobrovolný. Je však zapotřebí, aby se Účastník mohl zúčastnit Soutěže a převzít cenu. Účastník má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat zasláním zprávy na adresu: marta.kraszewska@qacommunications.com Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů Účastníka, které bylo provedeno před jeho odvoláním.

 6. Organizátor bude uchovávat osobní údaje Účastníka po dobu potřebnou ke splnění všech povinností uložených podle těchto předpisů, včetně daňových povinností souvisejících s udělením ceny a zánikem jakýchkoliv nároků Účastníků, které mohou vzniknout v souvislosti se Soutěží. Promlčecí doba pro nároky je stanovena ustanoveními občanského zákoníku.

 7. Osobní údaje Účastníka mohou být převedeny do společností, kterým Organizátor svěří výkon činností během organizování Soutěže, a to na základě smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů, zejména agentuře obsluhující soutěž a kurýrní společnosti / poště, prostřednictvím kterých Organizátor doručuje ceny.

 8. Účastník má právo přístupu ke svým osobním údajům a jejich opravu, doplnění, vymazání, požádat o omezení zpracování údajů a právo na přenos dat v situacích uvedených v GDPR. Stejně může nesouhlasit se zpracováváním svých osobních údajů.

 9. Pokud se Účastník domnívá, že jeho osobní údaje během Soutěže jsou zpracovávány v rozporu s ustanoveními zákona, může podat námitku k Předsedovi Úřadu na ochranu osobních údajů.

 10. Všechna rozhodnutí týkající se průběhu Soutěže budou přijaty pouze způsobem uvedeným v § 2 odst. 9 Pravidel.

§ 8. Závěrečná ustanovení

 1. Tato ustanovení budou k dispozici v sídle Organizátora a na profilu Organizátora na hlavní stránce soutěže.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla v situaci, kdy potřeba změny vyplývá z důvodů, které Organizátor nemůže ovlivnit.
 3. Informace o změnách budou zveřejněny stejným způsobem, jakým byla oznámena Pravidla.
 4. Účastí v Soutěži Účastník potvrzuje, že si přečetl Pravidla, splňuje všechny podmínky uvedené v Pravidlech a souhlasí s účastí v Soutěži za podmínek uvedených v Pravidlech.
 5. Na všechny záležitosti, na které se nevztahují tato Pravidla, se vztahují příslušná ustanovení obecně platného práva.